Zavod za ispitivanje oružja i municije je osnovan od strane proizvođača oružja i municije, prvenstveno od “Zavoda Crvena Zastava” oslanjajući se  na tradiciju i iskustvo “pregleda, kontrole i žigosanja” od 24. januara 1856. godine Topolivnice, Kragujevac.
Dana 29.12.1969. godine Zavod je upisan kao ustanova kod Okružnog Privrednog suda u Kragujevcu. Nakon toga, donošenjem Zakona i Pravilnika o ispitivanju i žigosanju ručnog vatrenog oružja i municije stvoreni su uslovi za početak odvijanja aktivnosti Zavoda.

Na osnovu člana 7. tačke 1 i 2. Konvencije o uzajamnom priznavanju žigova za ručno vatreno oružje (Briselske konvencije) od 23. maja 1973. godine stupilo je na snagu pristupanje SFR Jugoslavije Konvenciji čime je SFRJ postala punopravna članica Stalne međunarodne komisije za ispitivanje ručnog vatrenog oružja (C.I.P.). Jugoslavija i Zavod su imali čast da budu domaćini i organizatori XV Plenarnog zasedanja C.I.P.-a koje je održano u Jugoslaviji 1978. godine.

¨U poslednjih nekoliko godina, znatno je proširen poslovni prostor, nabavljena računarska i merna oprema radi efikasnog obavljanja svih aktivnosti Zavoda.
Sada smo pred novim početkom, očekajuci da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije podnese zahtev za pristupanje Briselskoj konvenciji. Pristupanjem bi Zavod postao član Stalne međunarodne komisije za ispitivanje ručnog vatrenog oružja i municije i samim tim Zavodu bi bili priznati međunarodni žigovi.